Inventarisatie

Ook dit werk in het veld wordt uitgevoerd door onze vogelwachters. Zij inventariseren jaarlijks diverse groengebieden in Den Haag en omgeving en leveren hiermee een belangrijke bijdrage in het vastleggen van de actuele verspreiding en verandering van de locale broedvogels.

Inventariseren betekent vroeg uit de veren, want de meeste vogels zingen voor of rond zonsopgang en in het late voorjaar zijn de nachten erg kort. De vogelwachters tellen ieder jaar een (vast) gebied, waardoor de ontwikkeling van de broedvogelstand in dat gebied goed in de gaten kan worden gehouden. Met deze lokale informatie kunnen we terreineigenaren en overheden tijdig adviseren bij eventueel te nemen maatregelen die leiden tot verbetering van de vogelstand. Ook kan hiermee voorkomen worden dat door bepaalde ingrepen de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

De inventarisatie vindt plaats door middel van een door Sovon Vogelonderzoek Nederland ontwikkelde telmethode. Deze methode die tijdens de vogelwachters cursus wordt behandeld, levert ons de wetenschappelijk verantwoorde gegevens die ieder jaar worden verwerkt in ons eigen inventarisatierapport. Om ook de landelijke statistiek van dienst te zijn worden onze telgegevens eveneens aan de SOVON doorgegeven.

 Inventarisatierapport

HVB 2008 HVB 2009 HVB 2010

HVB 2011 HVB 2012 HVB 2013

HVB 2014 HVB 2015 HVB 2016

HVB 2017 HVB 2018 HVB 2019

HVB 2020 HVB 2021

Meetnet Urbane Soorten MUS

MUS 2010 MUS 2011 MUS 2012

MUS 2013 MUS 2014 MUS 2015

MUS 2016 MUS 2017 MUS 2018

MUS 2019 MUS 2020 MUS 2021

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.