Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken, bekend ook als: Haagse Vogelbescherming (HVB), conformeert zich als ANBI-instelling aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die geldt als privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) en die op 25 mei 2018 is ingegaan.

De HVB houdt alleen naam-adres-woonplaats (naw-gegevens) bij van onze leden en soms ook (met goedvinden) communicatiegegevens zoals: telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

De HVB verstrekt de gegevens van haar leden niet aan derden, met uitzondering van de naw-gegevens aan de drukker voor de verzending van het kwartaalblad De Wulp en in de interne emailverspreiding van de Ganzenveer. Voorts verstrekken wij de noodzakelijke salarisgegevens aan een boekhoudbureau. Dit alles is gebaseerd op verwerkingsovereenkomsten.

De HVB heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van aan haar verstrekte gegevens tegen te gaan.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Mocht u vinden dat uw privacy op een of andere manier geschonden is, dan kunt u een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming – zie adresgegevens bij contact. Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.