ANBI

Voor de anbi-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) dienen wij de volgende gegevens op de website te plaatsen:

1.    statutaire naam
Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken
bekend ook als: Haagse Vogelbescherming (HVB) en www.haagsevogels.nl
Vogelopvang De Wulp (voorheen: vogelasiel) is een onderdeel van de Haagse Vogelbescherming.

2.    RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer)
810884793 
Dit nummer wordt ook van belang voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting (kamer van Koophandel nummer 40407423).

3.    contactgegevens
zie bij contact

4.    doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de bescherming van in het wild levende vogels en de bescherming van hun leefgebieden op het grondgebied behorende tot de huidige gemeenten ’s-Gravenhage, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, waaronder het aanleggen, instandhouden en beheren van vogelrustgebieden; het verschaffen van veilige broed-, rust- en fourageergelegenheid voor vogels in grote groengebieden ondermeer door middel van kunstmatige nestgelegenheden en door toezicht van veldwerkers; het verschaffen van voedsel en hulp aan vogels in nood door middel van wintervoedering en andere gewenste maatregelen; het exploiteren van een opvangcentrum (vogelopvang De Wulp) voor in het wild levende vogels die in de problemen zijn gekomen.

5.    beleidsplan
Hier kunt het beleidsplan van de Haagse Vogelbescherming inzien.

6.    bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden die door de Algemene Ledenvergadering der vereniging uit haar leden worden gekozen.

De voorzitter wordt als zodanig door de alv gekozen. Het bestuur kent verder een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden worden voor een termijn van drie jaar gekozen, welke termijn twee maal verlengd kan worden.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

bestuur

  • Foeke Zeilstra, voorzitter
  • Loes Holierhoek, vice-voorzitter
  • Rob de Jong, penningmeester
  • Jeroen Melcherts, secretaris
  • Rogier Mos, lid
  • John Woudstra, lid
  • Frits IJzendoorn,lid

Personeel in dienst van de vereniging zoals bijvoorbeeld werkzaam bij de vogelopvang De Wulp, worden betaald conform de salarisschalen behorende bij de van kracht zijnde cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

7.    uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
zie jaarverslag 2023

8.    standaardformulier belastingdienst
anbi 2021