PBBS (bijzondere soorten)

Het Project Bescherming Bijzondere Soorten (PBBS) zet zich in voor vogels die:

·    door hun bijzonder broedgedrag of broedplaats in de problemen komen;

·    die een speciale wettelijke status hebben, zoals soorten die genoemd worden in de zogenaamde Rode lijst.

Het PBBS werkt per project/object en in overleg met de eigenaar, aannemer of aanvrager van een project. Ook is het aan te raden bij een project in een stadsgebied (bijvoorbeeld een gierzwaluwproject) de buurt in te lichten. Dit levert dikwijls erg enthousiaste reacties op. Bovendien weten omwonenden vaak een aantal nestplaatsen te zitten. Om goed beslagen ten ijs te komen moeten eerst alle nestplaatsen geïnventariseerd worden en op een plattegrond worden ingetekend. Liefst aangevuld en vastgelegd met foto’s.

Daarna gaat het PBBS in overleg met de betrokken partijen en probeert zo goed mogelijk uit te leggen wat de bedreigingen voor een bepaalde soort zijn en wat er tegen te doen is. Er zijn verschillende alternatieve nestgelegenheden beschikbaar, zodat voor vrijwel iedere soort een oplossing is te vinden.

Een vogelsoort kwam hier in de afgelopen jaren voor in aanmerking, namelijk de gierzwaluw.

Gierzwaluw

Dit is een luchtacrobaat die vrijwel zijn hele leven op de vleugels doorbrengt. Alleen om te broeden heeft het paartje een nestplaats nodig en wel ieder jaar op dezelfde plaats. Ventilatiegaten in muren, daken en andere kieren en gaten worden als nestplaats gebruikt.

Veel nestplaatsen gaan verloren bij reparatie en renovatie van gebouwen.

Als de Haagse Vogelbescherming op tijd op de hoogte wordt gesteld van geplande renovaties aan gebouwen waar gierzwaluwen nestelen, kunnen onze vogelwachters nog voor de terugkomst van de gierzwaluw, rond Koninginnedag, de betrokkenen adviseren. Op precies dezelfde plek kan dan een vervangende kast of neststeen geplaatst worden.